Technologie pro publikování na webu I (TNPW1)

Obsah a cíl předmětu: Základní kurz tvorby statických webových stránek v jazyce XHTML a jejich formátování v CSS. Součástí kurzu je výuka nezbytné teorie pro pochopení fungování WWW a základní orientaci v této oblasti.

Předpoklady: Uživatelské znalosti práce s webovým prohlížečem.

Osvojené dovednosti a vědomosti: Studenti pochopí princip fungování služby WWW, úlohu HTTP protokolu, systému DNS a seznámí se stručně se vznikem vývojem Internetu, WWW a jazyka HTML. V průběhu semestru aktivně zvládnou jazyk XHTML, formátování obsahu a tvorbu layoutů v CSS a základní pravidla moderního webdesignu.

Pravidla účasti na výuce: Aktivní práce na cvičeních je hodnocena body za odevzdané úkoly ze cvičení. Tyto body jsou součástí celkového hodnocení předmětu.

Požadavky k zápočtu:

Pro získání zápočtu student zpracuje semestrální projekt – statické webové stránky v XHTML 1.0 Strict s veškerým formátováním v CSS.

 

Forma zkoušky: Písemná.

Výsledné hodnocení předmětu: Předmět je ukončen zkouškou. Hodnocení se skládá z bodů ze cvičení, bodů z projektu a bodů ze zkoušky. U studentů kombinované formy pak z bodů z projektu a bodů ze zkoušky.

Osnova:

1.      Seznámení s principy a fungováním WWW a URL

2.      Aktivní zvládnutí XHTML 1.0 Strict a psaní sémantických WWW stránek v nevizuálním editoru

3.      Použití CSS pro formátování obsahu stránky, tvorba CSS layoutu

4.      Základy optimalizace stránek pro různé prohlížeče a různá zařízení, základy přístupnosti, použitelnosti a SEO.

 

 

Literatura:

1)      Povinná

Není

2)      Doporučená

Vložte odkazy na literaturu

 

Informace ke kombinované či distanční formě:

Rozsah konzultací: Dvě soustředění po 6 hodinách během semestru. Ve zkouškovém odbobí jedno soustředění (6 hodin).

Studijní opory:

a) Web CT :

 Není

b) Jiné www stránky:

www.adamek.cz/fim

c) Server N:\ (Ukázky):

Není

d) Jiné zdroje:

Neuvedeny